องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีวิสัยทัศน์การพัฒนาว่า "องค์กรอัจฉริยะ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นธรรม สู่ความยั่งยืน"